Forbrukslån med og uten sikkerhet

Close-ups of 50, 100, 200 NOK Norwegian crones paper bank notes

I all hovedsak er forbrukslån med sikkerhet kun aktuelt for de som uheldigvis har betalingsanmerkninger. Alle banker vi vanligvis forbinder med forbrukerfinansiering, unngår dette med pantesikkerhet av flere grunner. Lånene skal være enkle å utstede, det skal gå raskt å få pengene overført til kontoen, og lånene skal være tilgjengelig for flest mulig.

Forbrukslån uten sikkerhet er standarden

Forbrukslån uten sikkerhet er en svært tilgjengelig og fleksibel låneform. Tiden det tar fra man søker, til pengene står disponible på kontoen, reduseres betraktelig sammenlignet med sikrede lån. Det vanlige er at det går fra 1 til 3 dager totalt, mens med sikrede lån kan hele prosessen ta betydelig lenger, og spesielt når det gjelder boliglån. Idéen bak forbrukslån ligger nettopp i det at de skal kunne skaffes raskt eller på dagen, fordi pengene som oftest brukes til nødvendige investeringer som ikke lar vente på seg.

Krav til søkeren reduserer bankens risiko

Nesten alle banker som tilbyr forbrukslån, gjør dette uten krav til at søkeren stiller med pantesikkerhet. For å få et usikret lån, må søkeren likevel tilfredsstille visse krav til alder, inntekt, bosted eller nasjonalitet, og så videre. Dette er en måte for banken å redusere risikoen for mislighold. I tillegg har bankene forskrifter de må følge, der disse også tar sikte på å redusere faren for at låntakere pådrar seg gjeldsproblemer.

Alderskravet er normalt fra 18 til 25 år, alt ettersom hvilken bank du søker hos. Inntektskravet varierer også fra bank til bank. Det høyeste kravet er 250 000 kroner i brutto årsinntekt, men lånesummen man kan få utbetalt vil være gjenstand for en individuell vurdering av betalingsevnen. Har man for eksempel lav inntekt og allerede gjeld fra før, vil man neppe få låne de høyeste summene. Bankene bruker da vanligvis å tilby forbrukslån på et lavere beløp.

Hva aksepteres som sikkerhet

Som sikkerhet aksepterer bankene mer eller mindre utelukkende eiendom du selv eier. Det vanligste er dermed boligen din, eventuelt en sekundærbolig dersom du også eier en slik. I enkelte tilfeller kan en fritidseiendom, næringseiendom eller tomt aksepteres som sikkerhet, men dette er mer uvanlig, blant annet fordi verditakseringen er mer komplisert. Som en hovedregel er det bolig som aksepteres. Boligens belåningsgrad vil spille en rolle, og den totale gjelden kan ikke overstige 85% av boligens markedsverdi.

Søker du om billån hos banker som tilbyr dette i tillegg til forbrukslån (som for eksempel Santander Consumer Bank), vil det i mange tilfeller være aktuelt for banken å ta pantesikkerhet i bilen. Dette beror på bilens verdi og salgbarhet.

Når kreves det sikkerhet?

Personer som har betalingsanmerkninger, og i visse tilfeller, aktive inkassokrav, får stort sett aldri innvilget forbrukslån. I slike situasjoner er det kun to løsninger. Den første er å kvitte seg med anmerkningen før man søker. Reglene er at betalingsanmerkninger skal slettes umiddelbart etter at det gjeldende kravet er oppgjort. Dette er noe kreditor er forpliktet til å innmelde til kredittopplysningsbyråene.

Den andre løsningen er å søke om forbrukslån med sikkerhet hos det fåtallet banker som tilbyr dette. BlueStep Finance er et av selskapene som tilbyr lån til refinansiering av annen gjeld, selv for de med betalingsanmerkninger. Det laveste lånet her er på 250 000 kroner. Banken aksepterer både bolig og fritidseiendom som sikkerhet, men med ulike krav til belåningsgraden. Dette lånet kan du søke om direkte til BlueStep, eller eventuelt bruke lånemeglere som Zen Banking og MyCredit, som innhenter tilbud fra flere banker. Bank2 fra Eikagruppen tilbyr også refinansieringslån med sikkerhet, med laveste lånegrense på 300 000 kroner.oppgjort. Dette er noe kreditor  kredittopplysningsbyråene. Den andre løsningen er de kravet er oppgjort.

Rentene blir lavere med sikkerhet

Rentebetingelsene blir naturligvis lavere når banken har sikkerhet for lånet. For begge typene lån (sikret og usikret), fastsettes rentene individuelt for hver søker. Dette baseres på søkerens kredittscore, og personer med god betalingsevne får bedre renter enn de med lavere betalingsevne. Den laveste nominelle renten er ikke så forskjellig, og på henholdsvis cirka 5% for sikrede lån, mens for usikrede lån starter de nominelle rentene på rundt 7%. Spennvidden er imidlertid ganske forskjellig. De høyeste rentene du kan få på et sikret lån er omtrent 11%, mens for usikrede lån kan de bli betydelig høyere dersom lånesummen er veldig lav. Se forøvrig forbrukslån.no – søk om lån for en god liste over hva de ulike tilbyderene tilbyr av renter.

Reduserte renter på forbrukslån uten sikkerhet

Det er mulig å påvirke rentene bankene gir, også for forbrukslånene som er usikrede. Et av grepene er å søke sammen med en medlåner, hos de bankene som aksepterer dette. En medlåner blir da medansvarlig for tilbakebetalingen. Denne løsningen derfor er mest aktuell for samboere og ektefeller med felles økonomi. Vennepar som låner sammen er ikke alltid å anbefale. Skulle en av partene unnlate å betale sin andel av renter og avdrag, kan den andre bli sittende alene igjen med alle kostnadene.

Man kan også foreta noen grep for å forbedre kredittscoren, som altså er den bankene bruker til å fastsette rentetilbudet. Det vanligste her er å kvitte seg med smågjeld, oppgi eventuelle ekstrainntekter når man søker (må dokumenteres), samt tilstrebe en best mulig betalingshistorikk. Det siste innebærer at man betaler regninger i tide, og unngår purringer og inkassosaker.